Persondatapolitik

Indledning
Vi er en ejendomsmæglervirksomhed, der tilbyder dig vurdering og salg af boliger.

Som led i vores forretning registrerer og bruger vi oplysninger om dig (personoplysninger). Det gør vi for at tilbyde dig den bedste service, for at overholde vores aftaler med dig samt for at opfylde forskellige lovkrav. Vi træffer alle relevante forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lov.

Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger definerer, hvordan vi beskytter dine personoplysninger og dine lovbestemte rettigheder.

Hvorfor bruger vi dine personoplysninger?
Vi registrerer og bruger personoplysninger, når:

 • du har bestilt materiale fra os
 • du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os om en ydelse
 • du har købt eller solgt en bolig igennem os
 • du har lejet eller udlejet en bolig igennem os
 • du har givet os tilladelse til at bruge dine personoplysninger til et bestemt formål
 • det er nødvendigt for at forfølge vores legitime interesser. Det kan være for at forhindre misbrug, at styrke it-sikkerheden eller/og som led i direkte markedsføringsformål
 • vi er juridisk forpligtede til det, fx. i henhold til:
  • Lov om formidling af fast ejendom
  • Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom
  • Lov om juridisk rådgivning
  • Lejeloven
  • Erhvervslejeloven
  • Hvidvaskloven
  • Forældelsesloven
  • Bogføringsloven
  • Databeskyttelsesloven

Hvilke personoplysninger registrerer og bruger vi?
Vi registrerer og bruger forskellige typer personoplysninger afhængigt af hvilke opgaver, som vi skal udføre for dig eller hvilke ydelser, som du er interesseret i, herunder:

 • grundlæggende personoplysninger, fx. dit navn, dine kontaktoplysninger og dit CPR-nummer
 • økonomiske oplysninger, fx. oplysninger om gæld, din indkomst eller kreditvurdering
 • oplysninger om dit erhverv eller dit arbejde
 • oplysninger om din familie og husstand
 • id-dokumentation, fx. billede af sundhedskort, pas eller kørekort
 • oplysninger om de ydelser, vi leverer til dig

Følsomme oplysninger
Vi registrerer kun følsomme oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne rådgive dig om en ydelse eller for at kunne servicere dig bedst muligt. Vi beder om dit eksplicitte samtykke til at registrere følsomme personoplysninger. Følsomme personoplysninger, vi registrerer, omfatter bl.a. oplysninger om dit helbred, eksempelvis om du er kørestolsbruger, af hensyn til dit boligbehov.

Vi registrerer muligvis også andre personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at levere bestemte ydelser til dig, eller hvis det er os pålagt ved lov.

Vores evne til at tilbyde dig den bedste rådgivning og de bedste løsninger afhænger i høj grad af, hvor godt vi kender dig. Det er derfor vigtigt, at de oplysninger, som du videregiver til os, er korrekte og nøjagtige, og at du informerer os om eventuelle ændringer.

Hvornår og hvordan registrerer og bruger vi dine personoplysninger?
Vi registrerer og bruger personoplysninger i forbindelse med vores levering af vores ydelser, herunder blandt andet

 • salgsvurderinger
 • formidlingsopdrag
 • forhandlinger/købstilbud/købsaftaler
 • vurderingsopgaver
 • udlejningsopgaver
 • køberrådgivningsopdrag
 • fremsendelse af salgsmateriale
 • registrering i køberkartotek
 • fremvisninger og åbne huse
 • udsendelse af nyhedsbrev
 • løbende kampagner, konkurrencer m.v.

Vi registrerer og bruger også oplysningerne i forbindelse med andre aktiviteter i relation til bestemte ydelser, herunder:

 • kundeservice, rådgivning og administration
 • udvikling og administration af vores produkter, ydelser og forretning
 • markedsføring af vores ydelser og produkter
 • identifikation af kunder
 • for at beskytte dig med bedrageri
 • for at opfylde lovbestemte krav
 • når du udfylder formularer i forbindelse med bestillinger
 • når du indsender bestemte dokumenter til os
 • når du ringer til os
 • når du bruger vores hjemmeside, vores apps og ydelser
 • når du deltager i kundeundersøgelser eller kampagner

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, dine data er blevet registreret og bruges til. Af hensyn til vores ejendomsmægler- og rådgiveransvar gemmer vi afsluttede sager i 10 år (i visse tilfælde 30 år). Fristerne er fastsat efter de danske forældelsesregler.

Uanset øvrig sletning af dine oplysninger, gemmer vi altid adresser på de ejendomme vi har og har haft i kommission. Dette er udelukkende til statistikmæssig brug.

Personoplysninger fra tredjepart
Vi registrerer og bruger oplysninger fra tredjepart, herunder fra:

 • Den offentlige Informationsserver (OIS), e-nettet og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Vi registrerer og bruger fx. oplysningerne til at udarbejde og kontrollere det, i en ejendomshandel, lovbestemte materiale.
 • Kreditorer, pengeinstitutter og panthavere om indestående hæftelser og relevant økonomi. Vi registrerer og bruger ligeledes disse oplysninger til at udarbejde og kontrollere det, i en ejendomshandel, lovbestemte materiale, samt til sikring af, om en handel kan gennemføres. Vi opdaterer oplysningerne løbende

Tredjeparter, som vi deler dine personoplysninger med
Vi deler i visse tilfælde dine personoplysninger med visse tredjeparter:

 • Hvis du har bedt os om at bestille fotograf, plantegning, tilstandsrapport m.v. videregiver vi de oplysninger om dig og din bolig, som er nødvendige for at kunne kontakte dig og opfylde aftalen
 • Vi videregiver oplysninger om dig til udarbejdelse af salgsopstilling og behandling handlen i sin helhed til e-nettet, i det omfang vi har dit samtykke hertil
 • Vi videregiver oplysninger om dig, herunder dit cpr-nummer til forsyningsselskaber, i det omfang det kræves og vi har dit samtykke hertil
 • I forbindelse med tinglysning af skøde og øvrige dokumenter, videregiver vi dit cpr-nummer til tinglysningen
 • Hvis du har givet samtykke til det, videregiver vi din e-mailadresse til Boligsiden, til brug for Boligsidens undersøgelse af din tilfredshed med ejendomsmægleren
 • Vi videregiver oplysninger om dig til offentlige myndigheder, hvor dette er os pålagt i henhold til gældende lov, herunder hvidvaskloven
 • Vi videregiver muligvis din oplysninger internt i koncernen og til eksterne forretningspartnere (herunder til rådgivere og banker), hvis vi har dit samtykke, eller vi har en lovbestemt ret til at gøre det.
 • I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overfører vi personoplysninger til databehandlere. Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede.

 

Dine rettigheder

Indsigt i dine personoplysninger
Du kan få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret og bruger, herunder hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan få at vide, hvor længe vi gemmer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver personoplysninger i Danmark og i udlandet.

Indsigelse mod direkte markedsføring
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, herunder profilering i tilknytning til et sådant formål.

Redigering eller sletning af data
Hvis vores data er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, er du berettiget til at få oplysningerne redigeret eller slettet med forbehold for begrænsninger i henhold til gældende lov eller rettigheder til at behandle data. Disse rettigheder betegnes som "retten til berigtigelse", "retten til sletning" og "retten til at blive glemt".

Hvis du har indgået en formidlingsaftale, rådgivningsaftale eller berigtigelsesaftale med os, har du samtidig underskrevet dokumentet ”Ejendomsmæglerens persondatabehandling”, hvor du får et samlet overblik over behandling af dine persondata, baseret på dit kundeforhold med os. Tilsvarende gælder hvis du som køber har underskrevet et købstilbud eller en købsaftale.

Begrænset brug
Hvis du mener, at de oplysninger, vi har registreret om dig, er forkerte, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores brug af oplysningerne, kan du kræve, at vi begrænser brugen af oplysningerne til opbevaring. Brugen begrænses kun, indtil oplysningernes rigtighed kan bekræftes, eller indtil det kan kontrolleres, om vores legitime interesser vejer tungere end dine interesser.

Hvis du er berettiget til at anmode os om at slette de oplysninger, som vi har registreret om dig, kan du i stedet anmode os om at begrænse brugen af disse oplysninger til opbevaring. Hvis vi udelukkende har brug for at benytte de oplysninger, som vi har registreret om dig, til at vurdere et juridisk krav, kan du også kræve, at anden brug af oplysningerne begrænses til opbevaring. Vi kan dog være berettigede til at benytte oplysningerne til anden brug, herunder til at vurdere et juridisk krav, eller hvis du har givet dit samtykke til det.

Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til videregivelse af oplysninger, som kræver dit samtykke. Bemærk, at hvis du tilbagekalder dit samtykke, er vi muligvis ikke i stand til at tilbyde dig bestemte ydelser. Bemærk, at vi også fortsætter med at bruge dine personoplysninger, fx. for at overholde en aftale, som vi har indgået med dig, eller hvis vi har en lovbestemt ret til at gøre det.

Dataportabilitet
Hvis vi anvender oplysninger baseret på dit samtykke eller en aftale, og behandlingen af oplysningerne automatiseres, har du ret til at modtage en kopi af de oplysninger, som du har videregivet, i et elektronisk maskinlæsbart format.

Kontaktoplysninger og klageadgang
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, og hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger.

Du kan også indgive en klage via Datatilsynet: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 København K, e-mail: dt@datatilsynet.dk